Закон о електронској трговини и измене и допуне Закона

Закон о електронској трговини је усклађен са законодавством Европске уније.

Овај Закон уређује услове и начин пружања услуга информационог друштва, правила у вези са закључењем уговора у електронском облику, одговорност пружаоца услуга информационог друштва и комерцијалне поруке у електронској форми. Подручје његове примене је електронска трговина робама и услугама која се сматра даљинском трговином.

Најважнији правни институт у овом Закону су уговори у електронском облику. Закон о електронској трговини експлицитно одређује да уговор може бити закључен електронским путем, односно у електронској форми и да се таквом уговору не може оспорити пуноважност само због тога што је сачињен у електронској форми.

Такође, новина у том закону јесте да се даје могућност тржишном инспектору да забрани пружање услуга када је повређен закон, а обухвата и оне који пружају услуге у Србији, а немају седиште у земљи.

Преузмите текст Закона о електронској трговини као и допуну Закона о електронској трговини овде.